Privaatsustingimused

 

TARKPAY.COM ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Isikuandmete töötlemise tingimused kohalduvad tarkpay.com teenuseid kasutades.
1.2. Isikuandmete töötlemise tingimused kirjeldavad Teenuse pakkuja isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid.

2. MILLISEID ISIKUANDMEID, MILLAL JA MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME TÖÖTLEME?

2.1. Teenuse pakkuja töötleb isikuandmeid üksnes kindlaksmääratud eesmärkidel kehtiva õiguse alusel.
2.2. Töödeldavad isikuandmed on: isiku nimi, isiku arveldusarvete numbrid, Meieni OÜ infosüsteemi poolt genereeritud makse ID, makse summa, makse selgitus, makse viitenumber, panga poolt edastatud makse ID
2.2. tarkpay.com töötleb isikuandmeid teenuse osutamise eesmärkidel ja kooskõlas Makse algatamise teenuse Tingimustega (õiguslik alus – GDPR artikkel 6 lõige 1 punkt b).
2.3. Nõusolekus toodud isikuandmeid töötleb Teenuse pakkuja Kliendi antud nõusoleku alusel, nõusolekus kindlaksmääratud eesmärkidel, nõusolekus toodud ulatuses (õiguslik alus – GDPR artikkel 6 lõige 1 punkt a). Kui olete andnud Teenuse pakkujale nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks, on teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta võttes Teenuse pakkujaga ühendust.
2.4. Kehtiva õiguse alusel võib Teenuse pakkuja töödelda isikuandmeid Teenuse pakkuja õigustatud huvi alusel, eeldusel, et Teenuse pakkuja on läbi viinud huvide kaalumise testi ning Teenuse pakkuja õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid (õiguslik alus – GDPR artikkel 6 lõige 1 punkt f). Õigustatud huvi alusel töötluse puhul oleme hinnanud Meieni OÜ ja andmesubjekti huve. Andmesubjektil on õigus enda isikuandmete töötlust hindava õigustatud huvi hinnanguga tutvuda kirjutades meile andmekaitse@tarkpay.com

3. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VOLITATUD TÖÖTLEJATE KASUTAMINE

3.1. Kooskõlas Makse algatamise teenuse Tingimustega edastab Teenuse pakkuja Maksja isikuandmeid Kliendile, kellele isikuandmete edastamiseks on Maksja andnud nõusoleku.
3.2. Teenuse pakkujal on kehtiva alusel õigus kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid. Teenuse pakkuja volitatud töötlejad on näiteks Teenuse pakkuja IT-teenuse osutajad (näiteks serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad) või muud teenuseosutajad, keda Teenuse pakkuja kasutab.

4. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

4.1. Teenuse pakkuja säilitab teenuse käigus kogutud isikuandmeid isikustatud kujul 1 aasta jooksul teenuse osutamises, pärast mida kogutud andmed Maksja kohta kustutatakse. Kui Maksja soovib, et Teenuse pakkuja kustutaks tema kohta kogutud andmed varem, saab Maksja esitada Teenuse pakkujale sellekohase taotluse jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel ühendust võttes.
4.2. Teenuse pakkujal on õigus säilitada kogutud andmeid anonümiseeritult tähtajatult. Anonümiseeritud andmete säilitamisel tagab Teenuse pakkuja, et anonümiseeritud andmed ei oleks seostatavad ega kokku viidavad ühegi konkreetse andmesubjektiga.
4.3. Kui soovite saada detailsemat teavet teiega seotud Isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võtke Teenuse pakkujaga ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

5. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

5.1. Maksjal on tema isikuandmete töötlemisel kõik andmesubjektile kehtivast õigusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Maksjal järgmised õigused:
5.1.1. juurdepääsuõigus: õigus igal ajal küsida, kas Teenuse pakkujal on Maksja kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Teenuse pakkuja Maksja kohta töötleb;
5.1.2. õigus isikuandmete parandamisele: õigus taotleda Teenuse pakkujalt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
5.1.3. õigus vastuväidete esitamisele: õigus esitada Teenuse pakkujale vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
5.1.4. õigus nõuda isikuandmete kustutamist: õigus taotleda enda kohta kogutud isikuandmete kustutamist;
5.1.5. õigus piirata töötlemist: õigus nõuda, et Teenuse pakkuja piiraks isikuandmete töötlemist, näiteks kui Teenuse pakkuja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui Maksja on esitanud töötlemise suhtes vastuväite;
5.1.6. õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui isikuandmete töötlemine põhineb Maksja antud nõusolekul, on Maksjal õigus igal ajal tema poolt antud nõusolek võtta;
5.1.7. õigus andmete ülekantavusele: Maksjal on õigus ise saada Teenuse pakkujalt isikuandmeid, mida Maksja on ise Teenuse pakkujale esitanud ning mida töödeldakse Maksja nõusoleku alusel, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Teenuse pakkuja edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale
5.1.8. õigus esitada kaebus: õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
5.2. Maksja käesolevas peatükis loetletud õigused seoses isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Teenuse pakkuja juriidilised kohustused või õigustatud huvi piirata andmesubjekti õigusi.
5.3. Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke Teenuse pakkujaga ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

6. KÜPSISTE KASUTAMINE

6.1. Teenuse pakkuja kasutab Platvormil ja Veebilehel küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Maksja arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Maksja jälgimiseks või tuvastamiseks.
6.2. Maksjal on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Maksja arvestama, et Platvormi või Veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides.
6.3. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

7. ISIKUANDMETE TURVALISUS

7.1. Teenuse pakkuja kohustub hoidma Maksja kohta kogutud ja analüüsitud andmed konfidentsiaalsena ja turvalisena.
7.2. Teenuse pakkuja kohustub kasutusele võtma turvameetmed andmete turvalisuse tagamiseks. Selle jaoks kohustub Teenuse pakkuja kohaldama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid ning kohaldatavaid turvameetmeid vajadusel uuendama.

8. KONTAKT

8.1. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke ühendust Teenuse pakkujaga või Teenuse pakkuja andmekaitsespetsialistiga telefoni, e-posti või posti teel.

Teenuse pakkuja kontaktandmed on:
Ärinimi: Meieni OÜ
Telefon: + 372 553 0701
Aadress: A. Weizenbergi 20, 10150 Tallinn;
E-post: info@tarkpay.com
Teenuse pakkuja andmekaitsespetsialist:
Nimi: Art Andresson
E-post: art@tarkpay.com