Üldtingimused

1. MÕISTED

1.1. Lepingus on alltoodud mõistetel järgmine tähendus:

Hinnakiri – on Teenusepakkuja Tasude loetelu, mis on toodud Teenusepakkuja veebilehel http://www.tarkpay.com või Lepingus;

Internetilehekülg – on Kliendi iga virtuaalne keskkond;

Isikuandmed – on Maksja ja/või Kliendi Esindaja isikuandmed;

Kaubamärk – on Teenusepakkuja tekstiline ja/või graafiline tähis, mille kasutamiseks annab Teenusepakkuja Kliendi Lepingu alusel õiguse (s.o lihtlitsentsi);

Kaup – on toode või teenus, mille Maksja ostab Kliendilt, tasudes Müügihinna Teenusepakkuja kaudu;

Klient – on makse algatamise teenust kasutav isik või isikud;

Kliendi Esindaja – on Kliendi Kontaktisik, tegelik kasusaaja, juhtorgani liige, esindaja või muu isik, kelle isikuandmed on Klient Teenusepakkujale esitanud ja kes ei ole Maksja;

Kliendi Teeninduskanal – on Teenusepakkuja keskkonnas olev Kliendile mõeldud kanal, kus Klient saab teha Teenusepakkuja poolt võimaldatavaid toiminguid;

Konfidentsiaalne teave – on Lepingu punktis 6 nimetatud teave;

Kontaktisik – on Poolte poolt Lepingus määratud isikud, kellel on Lepingus sätestatud õigused ja kohustused;

Leping – on Teenuse osutamise leping koos Üldtingimuste ning olemasolevate ja tulevikus sõlmitavate lisadega;

Maksekeskkond – on Teenusepakkuja veebikeskkond aadressil
https://payment.tarkpay.com;

Makse algatamine – on Teenusepakkuja poolt genereeritud link, mille kaudu ja vahendusel Maksja suunatakse Maksja arvelduskontole;

Maksja – on füüsiline või juriidiline isik, kes tasub Tehingu Summa;

Maksja arvelduskonto – on konto, millelt Maksja on tasunud Tehingu Summa;

Müügihind – on Kauba maksumus;

Pangapäev – on kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev ega Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud riiklik püha või rahvuspüha, samuti muu kalendripäev, mil pangad on arveldusteks suletud;

Pool – on eraldi Teenusepakkuja ja/või Klient;

Pooled – on ühiselt Teenusepakkuja ja Klient;

Põhiteenus – on Teenusepakkuja poolt Kliendile osutatav teenus. Teenuse sisu on täpsemalt kirjeldatud punktis 2;

Sõnum – on andmed, mida Pooled vahetavad oma infosüsteemide vahendusel vastavalt Tehnilises Juhendis toodud nõuetele;

Tasu – on Teenusepakkuja tasu, mida Klient maksab Teenusepakkujale Teenuse osutamise eest;

Teenus – on ühiselt või eraldi Põhiteenus ja Lisateenused;

Teenusepakkuja – Meieni OÜ, kes makse algatamise teenuse osutamiseks saanud loa ja arendanud teenuse osutamiseks välja vajaliku infosüsteemi;

Teenusepakkuja veebileht – on Teenusepakkuja veebileht aadressil
www.tarkpay.com;

Tehing – on Maksja poolt Teenusepakkuja kaudu antav korraldus kauba või teenuse eest tasumiseks;

Tehingu Kinnitus – on Teenusepakkuja poolt Kliendile edastatud Sõnum, mis peab vastama Tehnilises Juhendis toodud nõuetele;

Tehingu Korraldus – on Kliendi poolt Teenusepakkujale edastatud Sõnum, mis peab vastama Tehnilises Juhendis toodud nõuetele;

Tehingu Summa – on summa, mille Maksja tasub Kliendi arvelduskontole Põhiteenuse abil Lepingus kokkulepitud tingimustel;

Tehniline juhend – on Teenusepakkuja poolt kehtestatud juhend, mis on kättesaadav http://www.tarkpay.com;

Tööpäev – on kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev ega Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud riiklik püha või rahvuspüha;

Üldmäärus – on Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation, (EU) 2016/679);

Üldtingimused – on käesolevad Teenusepakkuja üldtingimused, mis on avaldatud Teenusepakkuja Veebilehel ja kohalduvad kõikidele Teenusepakkuja poolt Kliendile osutatavatele Teenustele.

1.2. Kui mõne mõiste tähendust on Lepingu konkreetses punktis laiendatud, täpsustatud või muudetud, siis tõlgendatakse vastavat mõistet koos vastavas punktis tooduga.

1.3. Kui kontekst ei nõua teisiti, tähendavad Üldtingimustes ainsuses esitatud sõnad ka mitmust ja vastupidi ning isikut tähendavad sõnad hõlmavad nii juriidilisi kui ka füüsilisi isikuid.

2. TEENUSE SISU

2.1. Teenused

2.1.1. Teenusepakkuja osutab Kliendile järgnevat Teenust: maksealgatuse teenus Tehingu Summade kandmiseks Maksjatelt Kliendile.

2.1.2. Teenuse detailne kirjeldus tegevuste lõikes on järgnev:
(1) Klient edastab Tehingu Korralduse Maksekeskkonda;
(2) Teenusepakkuja edastab makse algatamiseks lingi
(3) Maksja tasub Tehingu Summa;
(4) Teenusepakkuja edastab Tehingu Kinnituse Internetileheküljele.

3. TEENUSE OSUTAMISE JA KASUTAMISE NÕUDED

3.1. Klient loob Internetileheküljel Maksjale võimaluse siseneda enda internetipanka Makse teostamiseks.

3.2. Kõik Poolte vahelised Sõnumid peavad vastama Tehnilises Juhendis toodud nõuetele. Pooled on kohustatud kontrollima Sõnumi õigsust vastavalt Tehnilises Juhendis toodule.

3.3. Teenusepakkuja teeb Klientidele kättesaadavaks info kõikide Tehingute laekumiste kohta läbi Teenusepakkuja API ja Teenusepakkuja iseteeninduse, mis sisaldab muuhulgas infot iga Maksja poolt tasutud iga Tehingu Summa kohta, iga Tehingu Komisjonitasu kohta, kuutasude kohta jms.

3.4. Teenusepakkuja teavitab Klienti kõikidest teadaolevatest olemasolevatest Teenuse osutamise takistustest ja takistuste eeldatava kõrvaldamise tähtaja. Teenusepakkuja edastab eeltoodud teavitused kontaktidele, millest Klient on Teenusepakkujat teavitanud.

3.5. Teenusepakkujal on õigus läbi viia Teenuse osutamiseks vajalikke planeeritud ja erakorralisi parandus- ja hooldustöid. Teenusepakkuja viib planeeritud parandus ja- hooldustöid läbi ajavahemikus 01:00 – 04;00. Võimaluse korral teavitab Teenusepakkuja Klienti seitse (7) Tööpäeva muul ajal toimuvatest töödest.

4. POOLTE ÜLDISED KOHUSTUSED

4.1. Pool kohustub:

4.1.1. tegema teise Poolega mõistlikku koostööd, mis on vajalik Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks;

4.1.2. informeerima teist Poolt viivitamatult mistahes Lepingu täitmisega seotud olulisest asjaolust või probleemist, sh Poole takistusest või võimalikust takistusest Lepinguliste kohustuste täitmisel;

4.1.3. käituma teineteise suhtes lähtuvalt hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest ning vältima mistahes kahju tekkimist ja tekitamist teisele Poolele;

4.1.4. teatama esimesel võimalusel teisele Poolele igast asjaolust, mis kahjustab või võib kahjustada Poolte infosüsteeme või Lepingu täitmist, samuti asjaoludest, mis võivad olla vajalikud Poolte tehniliste lahenduste ja süsteemide turvaliseks töötamiseks, hoolduseks või rikke kõrvaldamiseks;

4.1.5. teatama koheselt teisele Poole e-posti teel ning võimalusel ka telefoni teel kõigist asjaoludest, mis takistavad Tehingute tegemist.

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1. Teenusepakkuja töötleb Isikuandmeid Teenuse osutamiseks ja Lepingus sätestatud kohustuste täitmiseks.

5.2. Klient on Isikuandmete osas vastutav töötleja ja Teenusepakkuja on volitatud töötleja.

5.3. Võttes arvesse, et iga Maksja on Kliendi klient ning Teenusepakkuja ei sõlmi kliendisuhet ühegi Maksjaga, on Kliendi kohustuseks tagada iga Maksja nõuetekohase nõusoleku või muu õigusliku aluse olemasolu enne Maksja Makse algatamist. Lepingut allkirjastades kinnitab Klient, et tal on olemas vastav Maksja nõuetekohane nõusolek või Maksja Isikuandmete töötlemiseks muu õiguslik alus.

5.4. Võttes samuti arvesse, et iga Kliendi Esindaja on Kliendi poolt määratud isik suhtluses Teenusepakkujaga, siis on Kliendi kohustuseks tagada iga Kliendi Esindaja nõuetekohase nõusoleku või muu õigusliku aluse olemasolu enne Teenusepakkujale Kliendi Esindaja Isikuandmete edastamist, mis lubab Teenusepakkujal töödelda Kliendi Esindaja Isikuandmeid Teenuse osutamiseks ja Lepingus sätestatud kohustuste täitmiseks. Lepingut allkirjastades kinnitab Klient, et tal on olemas vastav Kliendi Esindaja nõuetekohane nõusolek või Kliendi Esindaja Isikuandmete töötlemiseks muu õiguslik alus

5.5. Klient kinnitab, et on teadlik, et Teenusepakkuja sõlmib Lepingu ja osutab Kliendile Teenust ja täidab muid Lepingust tulenevaid kohustusi tuginedes Kliendi poolt Üldtingimuste punktides 5.3 ja 5.4 antud kinnitustele.

5.6. Teenusepakkuja poolt töödeldavad Maksjate Isikuandmed võivad muuhulgas sisaldada järgnevaid Isikuandmeid: nimi, isikukood, arvelduskonto andmed, asukohamäärang.

5.7. Teenusepakkuja poolt töödeldavad Kliendi Esindaja Isikuandmed võivad muuhulgas sisaldada järgnevaid Isikuandmeid: nimi, isikukood, kontaktandmed, isikut tõendava dokumendi andmed, asukohamäärang.

5.8. Teenusepakkuja:
5.8.1. töötleb Isikuandmeid ainult Lepingus (s.h Üldtingimustes) sätestatud eesmärkidel. Vastavatel eesmärkidel töötlemist loetakse Kliendi dokumenteeritud juhiseks Isikuandmete töötlemisel;

5.8.2. hoiab Isikuandmed konfidentsiaalsena ning avaldab ja edastab Isikuandmeid ainult Üldtingimustes toodud isikutele. Teenusepakkujal on õigus avaldada ja edastada Isikuandmeid Teenusepakkuja töötajatele, Teenusepakkujaga samasse kontserni kuuluvale äriühingule, Teenusepakkuja koostööpartneritest krediidi- ja makseasutustele Teenuse osutamiseks, Lisateenuste osutajatele Maksja poolt soovitud Lisateenuse osutamiseks, Teenusepakkuja õigusnõustajatele ja audiitorile, Teenusepakkuja järelevalveasutusele. Viidatud isikute osas kohaldub õigusaktide
alusel või kohaldatakse Teenusepakkuja poolt konfidentsiaalsusnõuet;

5.8.3. võtab tarvitusele asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks vastavalt Üldmääruse artiklile 32;

5.8.4. järgib Üldmääruse artikli 28 lõigetes 2 ja 4 toodud tingimusi teise volitatud töötleja kaasamiseks. Lepingu allkirjastamisega annab Klient Teenusepakkujale loa kaasata Lisateenuste ja Teenuste osutamiseks vajalikke volitatud töötlejaid.

5.8.5. aitab Kliendil võimaluste piires mõistlikul määral vastata Maksja ja/või Kliendi Esindaja Üldmääruse III peatükis loetletud taotlustele;

5.8.6. aitab Kliendil võimaluste piires täita Üldmääruse artiklites 32 – 36 sätestatud kohustusi;

5.8.7. säilitab Isikuandmeid nii kaua kuni Isikuandmete säilitamine on vajalik Teenuse osutamiseks, Lepingu täitmiseks, Lepingu alusel nõude esitamiseks või nõudele vastamiseks ja õigusaktides sätestatud kohustuse täitmiseks. Säilitamistähtaja möödumisel kustutab Teenusepakkuja vastavad Isikuandmed. Kustutame asjakohased Isikuandmed ka siis, kui andmesubjekt on kasutanud Üldmääruse artiklis 17 sätestatud õigust andmete kustutamisele;

5.8.8. avaldab Kliendile teabe, mis on vajalik Üldmääruse artiklis 28 toodud kohustuste täitmise tõendamiseks;

5.8.9. võimaldab Kliendil või Kliendi poolt määratud audiitoril teha auditeid ja kontrolle Isikuandmete töötlemise osas, viisil ja ulatuses, mis ei koorma Teenusepakkujat põhjendamatult, mis ei riku teiste isikute õiguseid oma isikuandmete kaitse osas ega avalda Teenusepakkuja ärisaladusi;

5.9. Kliendil on Isikuandmete osas muuhulgas järgmised õigused ja kohustused:

5.9.1. õigus määrata Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;

5.9.2. kohustus rakendada asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitseks;

5.9.3. kohustus lahendada Isikuandmete osas esitatud taotlused, arvestades Üldtingimuste punktis 5.8.5 sätestatut.

5.10. Klient vastutab ainuisikuliselt, mistahes nõude kohase täitmise eest, mis esitatakse Teenusepakkuja vastu tulenevalt asjaolust, et Teenusepakkuja töötleb Maksja ja/või Kliendi Esindaja Isikuandmeid, kes ei ole Isikuandmete töötlemiseks nõusolekut andnud või on nõusoleku tagasi võtnud või puudub Isikuandmete töötlemiseks muu õiguslik alus. Klient kohustub hüvitama Teenusepakkujale kogu kahju, mida Teenusepakkuja kannab seonduvalt eelnimetatud mistahes nõude esitamisega.

5.11. Pooled kohustuvad Lepingu täitmisel järgima isikuandmete töötlemisel Eestis kehtivatest õigusaktidest (s.h Üldmäärusest) tulenevaid nõudeid.

6. KONFIDENTSIAALSE TEABE HOIDMISE KOHUSTUS

6.1. Pooled on kohustatud kogu Lepingu kehtivusaja jooksul ning tähtajatult pärast Lepingu lõppemist hoidma teise Poole konfidentsiaalset teavet. Konfidentsiaalseks Teabeks on Poolega seotud mistahes ärialane, kommerts- ja tehniline informatsioon (sh finantsmajandusliku seisu, äriplaanide, hinnakujunduse jms kohta) ja Isikuandmed, mida Pool on otseselt või kaudselt, suuliselt, kirjalikult või muus vormis, enne või pärast Lepingu allkirjastamist, teiselt Poolelt saanud seoses Lepingu täitmisega ning mis ei ole avalikult kättesaadav ja mille konfidentsiaalsena hoidmise vastu võib mõistlikult eeldada teise Poole huvi

6.2. Pooled kohustuvad tagama, et:

6.2.1. Kasutavad Konfidentsiaalset Teavet üksnes seoses enda Lepingust tulenevate kohustuste täitmisega, Konfidentsiaalse Teabe kasutamine mistahes muudel eesmärkidel võib toimuda vaid teise Poole eelneval kirjalikul nõusolekul.

6.2.2. Hoiavad Konfidentsiaalse Teabe konfidentsiaalsena ja ei avalda seda mistahes viisil kolmandale isikule ega avalikkusele ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta,

6.2.3. Võtavad tarvitusele kõik mõistlikud ettevaatusabinõud, et oma tegevuse või tegevusetuse tagajärjel ei muutu võimalikuks mistahes kolmanda isiku poolt Konfidentsiaalsest Teabest teadasaamine ega selle avalikuks tulek.

6.3. Pool võib avaldada Konfidentsiaalset Teavet riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele, kui selline avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Kui Pool on seadusest tulenevalt kohustatud avalikustama Konfidentsiaalset Teavet, kohustub ta võimalusel mõistliku aja jooksul enne sellise teabe avalikustamist teavitama teist Poolt kirjalikult vastavast avalikustamise kohustusest ning avalikustamisele kuuluva teabe ulatusest ning ta kohustub vastavat teavet avaldama alati minimaalselt nõutavas mahus, võimaluse korral üldistatud kujul koos märkega „konfidentsiaalne“.

6.4. Lepingu tähenduses ei loeta kolmandateks isikuteks ning Konfidentsiaalse Teabe avaldamise keeld ei laiene (a) Poole töötajatele ja muudele Lepingu täitmisega seotud isikutele tingimusel, et neile avalikustatakse Konfidentsiaalset Teavet vaid ulatuses, mis on neile vajalik Lepingu täitmiseks ning tingimusel, et Pool tagab nimetatud isikute poolt Konfidentsiaalse Teabe hoidmise; ning (b) Poole audiitoritele, õigusnõustajatele ja pankadele, kellele laieneb vaikimiskohustus.

6.5. Pool kohustub teist Poolt viivitamatult teavitama, kui leiab aset või võib leida aset Konfidentsiaalse Teabe teatavaks saamine selleks õigust mitte omavale isikule. Käesolevas punktis sätestatu ei välista mistahes viisil vastutust Lepingu rikkumise eest.

6.6. Leping ja selle tingimused on konfidentsiaalsed ja loetakse Konfidentsiaalseks Teabeks käesolevas Üldtingimuste punkti 6 kohaselt.

7. POOLTE VASTUTUS JA VASTUTUSE PIIRANGUD

7.1. Pooled vastutavad Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras ja ulatuses.

7.2. Kõik Maksjate poolt esitatavad reklamatsioonid täidab Klient ning Klient vastutab tervikuna ja ainuisikuliselt kõikide Tehingu Summa tasumisega seonduvate võimalike nõuete eest.

7.3. Teenusepakkujal puuduvad ja ei teki mistahes kohustusi Maksjate ees, sh, kuid mitte ainult, kauba puudustega või mittekohase tarnimisega seotud kohustusi. Juhul, kui Teenusepakkuja saab Maksjalt vastavasisulise nõude, edastab Teenusepakkuja selle koheselt Kliendile täitmiseks. Klient kohustub Teenusepakkujale hüvitama kõik kulud ja kogu kahju, mida Teenusepakkuja kannab seonduvalt Maksjate võimalikest nõuetest tulenevate kulutustega.

7.4. Klient kannab krediidiriski vastutust, st vastutust selle eest, kui Maksja jätab nõuetekohaselt tasumata Tehingu Summa või kui Maksjale tuleb teostada Tehingu Summa tasumisega või Tehingu Summa tasumisest taganemisega seonduvalt mistahes tagasimakseid või väljamakseid.

7.5. Klient kohustub Teenusepakkujale hüvitama kõik kulud, mida Teenusepakkuja kannab seonduvalt Maksjate tagastusnõuetega, sh mistahes Kliendi ja Maksja vahelise vaidluse või erimeelsuse tõttu (n.ö chargeback).

7.6. Kliendil puudub õigus esitada Teenusepakkuje vastu mistahes kahju hüvitamise või muid nõudeid tulenevalt vigasest Tehingu Korraldusest ja sellest tulenevalt Maksja poolt tasutud valest Tehingu Summast.

7.7. Pooled on kokku leppinud, et Teenusepakkuja vastutab ainult selle eest, et Teenusepakkuja osutab Teenust nõuetekohaselt vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele.

7.8. Lepingu rikkumine on vabandatav ja Pool ei vastuta oma Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise eest ega mittenõuetekohase täitmise eest juhul, kui Pool rikkus Lepingut vääramatu jõu (force majeure) asjaolude tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Muuhulgas loetakse vääramatuks jõuks krediidiasutuste viivitused summade ülekandmisel. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. Pool, kes rikub kohustust vääramatu jõu tõttu, on kohustatud teist Poolt vastavast vääramatu jõu asjaolust viivitamatult teavitama.

7.9. Lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral on maksele õigustatud Poolel õigus viivituses olevalt Poolelt nõuda viivist null koma null viis protsenti (0,05%) õigeaegselt tasumata jäänud summast iga viivitatud kalendripäeva eest alates rikkumise hetkest kuni õigeaegselt tasumata summa täieliku tasumiseni.

8. TEATED

8.1. Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, siis edastatakse Poolte vahelised teated Lepingus toodud Kontaktisiku kontaktandmete kaudu.

8.2. Teated edastatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või kirjalikus vormis. Kui Lepingus on sätestatud teate kirjalik vorm, siis tuleb teade edastada kirjalikult.
8.3. Kõik Lepinguga seotud teated edastatakse eesti keeles kulleriga, posti või e-posti teel. Kulleriga edastatud teade loetakse edastatuks, siis kui teade on toimetatud saajani. Posti teel edastatud teade loetakse edastatuks, siis kui teate postiasutusele üleandmisest on möödunud kolm (3) Tööpäeva. E-posti teel edastatud teade loetakse edastatuks järgmisel Tööpäeval.

8.4. Pooled kohustuvad teist Poolt viivitamatult teavitama Lepingus sätestatud kontaktisiku ja/või kontaktandmete muutumisest.

9. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE

9.1. Leping jõustub selle allkirjastamisega ja kehtib tähtajatult.

9.2. Lepingut võib muuta Poolte kirjalikul kokkuleppel, v.a kui Lepingus on sätestatud teisiti. Lepingu muutmise ettepaneku saanud Pool kohustub ettepanekule kirjalikult vastama kümne (10) Tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest. Lepingu muudatused jõustuvad vastava kokkuleppe allkirjastamisest Poolte nõuetekohaselt volitatud esindajate poolt.

9.3. Teenusepakkujal on õigus ühepoolselt muuta Lepingut, Üldtingimusi, Hinnakirja ja/või Tehnilist Juhendit („Muudetav Dokument“) teavitades muutusest Kliendi kontaktisikut kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kolmkümmend (30) päeva ette enne muudatuse jõustumist. Juhul kui Klient ei nõustu Muudetava Dokumendi muudatustega on Kliendil õigus Leping ühepoolselt üles ütelda, teavitades sellest Teenusepakkujat kirjalikult kolmekümne (30) päeva jooksul arvates kuupäevast, mil Teenusepakkuja on saatnud Kliendile teate Muudetava Dokumendi muutmise kohta. Kui Klient ei ole eelpoolnimetatud tähtaja jooksul Lepingut üles ütelnud, siis loetakse, et Klient on Muudetava Dokumendi muudatustega tervikuna nõustunud.

9.4. Poolel on õigus Leping korraliselt üles ütelda, teavitades teist Poolt kirjalikult Lepingu ülesütlemise soovist vähemalt kaks (2) kuud ette.

9.5. Poolel on õigus Leping erakorraliselt üles ütelda võlaõigusseaduses ja käesolevas Üldtingimuste punktis toodud alustel. Lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks saadab Lepingut ülesütlev Pool teisele Poolele vastavasisulise kirjaliku teate.

9.6. Teenusepakkujal on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamistähtajata üles ütelda muuhulgas siis, kui (1) Klient on esitanud Teenusepakkujale ebatõeseid andmeid ja/või teavet; või (2) Klient muudab Internetilehekülje domeeni aadressi; või (3) Klient annab Internetilehekülje kolmanda isiku kasutusse mistahes õiguslikul alusel ja viisil; või (4) Klient ei vasta Teenusepakkuja Veebilehel toodud Kaupmehele kehtestatud nõuetele.

10. POOLTE TEGEVUS LEPINGU LÕPPEMISEL

10.1. Lepingu mistahes alusel lõppemisel või lõpetamisel lähtuvad Pooled Üldtingimuste punktist 10.

10.2. Lepingu lõppemisel jäävad Lepingu need sätted, mis oma olemuse tõttu reguleerivad Poolte õigusi ja kohustusi pärast Lepingu lõppemist, kehtima ka pärast Lepingu lõppemist, sh puudutab see Lepingu sätteid, mis reguleerivad Poolte maksekohustusi, mis on tekkinud enne Lepingu lõppemist aset leidnud toimingutest ja tehingutest, Poole kohustust hoida Konfidentsiaalset Teavet, Poolte vastutust, Poolte vaheliste vaidluste lahendamist ning käesolevas punktis 10 sätestatud õigusi ja kohustusi.

10.3. Pooled võivad Lepingu lõpetamisel kokku leppida Teenuse osutamise lõpetamise detailsemas korras, sh Poolte õigustes ja kohustustes ning vastutuses Lepingu lõppemise järgselt.

11. LÕPPSÄTTED

11.1. Teenusepakkuja on selgitanud Klientile ja Klient on Lepingut allkirjastades aktsepteerinud, et lähtuvalt sellest, et Teenusepakkuja on kantud maksealgatusteenuse kehtivat tegevusluba omavate isikute nimekirja, on Eesti Finantsinspektsioonil õigus teostada järelevalvet Teenusepakkuja ja ka kõikide Lepingu Poolte tegevuse üle, mis on seotud Teenuse osutamise ja Lepingu täitmisega.

11.2. Leping sisaldab kõiki Lepingut puudutavaid Poolte kokkuleppeid ja asendab alates jõustumisest kõiki Poolte vahel sama Lepingu suhtes varasemalt sõlmitud mistahes suulised ja kirjalikud kokkulepped.

11.3. Juhul, kui mõni Lepingu säte osutub kas osaliselt või täielikult kehtetuks, siis ei mõjuta see kogu Lepingu ning Lepingu ülejäänud sätete kehtivust, välja arvatud juhul, kui konkreetse sätte kehtetuse tulemusena kaotavad Pooled huvi Lepingu täitmise vastu või kui kehtetu säte toob kaasa sedavõrd olulise muudatuse, et Lepingu muude sätete edasikehtimine oleks ilmselgelt ebamõistlik. Sellisel juhul kohustuvad Pooled ühiselt tegutsema, et asendada kehtetu Lepingu säte kehtiva sättega, mis on kooskõlas Lepingule kohaldatava õigusega ning vastab võimalikult suures ulatuses Poolte esialgsele tahtele.

11.4. Lepingu lisad on käesoleva Lepingu lahutamatud osad. Lepingu ja lisade vastuolu korral kohaldatakse lisades toodut.

11.5. Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, ei saa Pool ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta Lepingut ning Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi loovutada ega üle anda kolmandale isikule ega teha toiminguid, mis tooksid kaasa nimetatud õiguste või kohustuste ülemineku seaduse alusel (sh ettevõtte võõrandamise käigus).

11.6. Leping ja selle tingimused on konfidentsiaalsed ning Pool ei või ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta sellist informatsiooni avaldada. Eeltoodu ei piira siiski Poole õigust avaldada konfidentsiaalset informatsiooni, mille avaldamine on nõutud õigusaktidega, samuti õigust avaldada konfidentsiaalset informatsiooni krediidi- ja finantseerimisasutustele, audiitoritele, advokaatidele ja muudele professionaalsetele konsultantidele, kelle suhtes kehtib vaikimiskohustus.

11.7. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

11.8. Lepingust tulenevad või Lepinguga seotud vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Üldtingimused kehtivad alates 18.03.2021.